Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amsterdam aan de Tutein Noltheniusstraat 3, 1065EZ Amsterdam, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34225143 en draagt de naam 4-trading. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@globalwineries.nl en telefonisch via +31651119422.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 08-08-2020.

Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: Elk mogelijk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon dat wordt achtergelaten, ingevuld en verstuurd. Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: Het verbeteren van de website, het mogelijk maken nieuwe producten te ontwikkelen en te testen en het genereren en opslaan van persoonsgegevens om in het belang van globalwineries.nl acquisitie op te doen; bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, telefonisch, direct mail, advertising campagnes op zoekmachines en social media. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 5 jaar opgeslagen. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken).

De persoonsgegevens die Verantwoordelijke verwerkt kunnen ook verkregen zijn van derden, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. Tevens verwerkt verantwoordelijke persoonsgegevens met Hubpot (CRM partner voor verwerking van gegevens in mijn CRM database), Vimexx (Hosting partner), Google (Analytics partner), Hotjar (Analytics partner), WordPress (CMS partner), Facebook pixel, WordPress plugins (Ten behoeve van de correcte werking van de website). De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@globalwineries.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).